Specialpædagogisk tilbud

Specialpædagogisk tilbud på Eggeslevmagle Skole

Vi har et specialpædagogisk tilbud på Eggeslevmagle Skole, som vi i daglig tale kalder SP-klasserne. Eleverne, som går i vores SP-tilbud, er visiteret via Skoleforvaltningen i Slagelse Kommune, og den overvejende del af eleverne har diagnoser indenfor autismespektret, og flere elever har sammensatte diagnoser. Vi har også elever med andre diagnoser/udfordringer fx generelle indlæringsvanskeligheder, skolevægring eller ADD.

Vores SP-klasser dækker hele skoleforløbet og er typisk sammensat af 2-3 klassetrin med 8-10 elever i klasserne. I vores SP-klasse, som dækker 8.-9. kl., er der typisk lidt flere elever.

Der er altid to voksne i klassen – en lærer og en pædagog. Pædagogen er gennemgående i hele skoledagen og fungerer derfor som en ”rød tråd” i elevernes hverdag, hvilket giver optimale vilkår for en god, tryg og udbytterig skoledag. Pædagogen kalder vi i daglig tale kontaktpædagog, og i praksis betyder det, at det er pædagogen, der fungerer som klasselærer, som man kender det fra almenklasserne. Lærerne kommer på skift i klassen og underviser i deres fag – der er typisk tre lærere, der tilsammen dækker fagene i en SP-klasse.

I det daglige har vi et tæt skolehjemsamarbejde, hvor det er altafgørende for god trivsel og udvikling, at forældre og personale er i dialog med hinanden om de ting, der har betydning for elevens udvikling. Tre gange om året skriver personalet status- og handleplan på den enkelte elev, og efterfølgende er der en skole-hjem-samtale, hvor status- og handleplanen drøftes.

Der er mulighed for tilknytning til en almenklasse i udvalgte lektioner, hvis personale og forældre vurderer, at det vil være udbytterigt for eleven, og det er noget, der drøftes ved skolehjemsamtalen.  

 

SP-klassernes lokaler indrettes på en måde, så det signalerer ro og struktur for eleverne. Eleverne har egen arbejdsplads med mulighed for at blive skærmet, og der er også et fællesbord, som vi anvender efter behov.  

Lærere og pædagoger tilrettelægger mange faglige aktiviteter med udgangspunkt i tanker fra CO-teaching, hvor eleverne gennem et modul kommer gennem flere forskellige stationer/undervisningsaktiviteter med faste indlagte pauser.

I nedenstående er der i punktform opstillet nogle af de redskaber, som vi arbejder med i alle SP-klasser

  • Pausestol- og krammestol

Når man har brug for en pause, kan man gå i pause-/krammestolen, og der er aftaler, man skal følge, når man anvender stolene.

  • Kugle- og kædeveste

Vi arbejder med brug af kugle- og kædeveste, såfremt det vurderes, at en elev har brug for det.

  • Stemmeskala

Der arbejdes konsekvent med stemmeskalaen, og den er i alle de lokaler, eleverne kommer i.

  • Fællesundervisning ”on the rug” – gælder indskolingen

I begge klasselokaler er der et stort tæppe, der anvendes til fællesundervisning fx opstart af timen, fælles beskeder, kalender mm.

  • Timetimer

Vi arbejder systematisk med brug af timetimer, hvilket skaber ro og tryghed for eleverne, da de hele tiden visuelt kan følge med i, hvor lang tid en given aktivitet varer.

Siden er sidst opdateret 5. september 2022