Foranstaltninger

Principper for anvendelse af foranstaltninger

Folkeskoleloven § 44 stk. 2

Principper for anvendelse af foranstaltninger over for elever, der ikke overholder ordensreglerne, værdiregelsættet eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel, herunder anvendelse af foranstaltninger i anledning af elevadfærd, der er udvist uden for skolen, hvis adfærden har haft direkte indflydelse på god orden i skolen.

Foranstaltningerne besluttes af skoleledelsen på baggrund af en samlet vurdering af de konkrete omstændigheder.

Foranstaltningen skal være rimelig i forhold til proportionalitetsprincippet – det vil sige stå i rimeligt forhold til forseelsens grovhed, elevens alder, eventuelle forudgående samtaler, påtaler og advarsler mv. samt om forseelsen er begået med forsæt eller uagtsomt. Foranstaltningen vil almindeligvis blive optrappet gradvis, men kan i skærpende tilfælde vurderes til at få en skrappere foranstaltning allerede ved første forseelse. 

Foranstaltning af eftersidning i op til 1 time er uddelegeret til skolens lærere jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen § 4, § 6 og § 7.

Forstyrrer undervisningen

Overtrædelse af skolens ordensregler/klassens sociale spilleregler/almindelige normer for god opførsel kan medføre følgende foranstaltninger:

 1. Forseelsen noteres i klasseloggen af læreren, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse, og forældrene er velkomne til at kontakte læreren med henblik på en uddybning af episoden.
 2. Forseelsen noteres i klasseloggen af læreren, eleven sendes udenfor døren under fornødent tilsyn/instruktion eller en anden pædagogisk foranstaltning i nærmiljøet, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse, og forældrene er velkomne til at kontakte læreren med henblik på en uddybning af episoden.
 3. Forseelsen noteres i klasseloggen af læreren, eleven får en eftersidning, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse i samme skoleår (hvilket kan vurderes som urimelig opførsel eller chikane), og forældrene orienteres skriftligt af læreren inden afvikling af eftersidning.

Anvendelse af private genstande (fx mobiltelefon)

Overtrædelse af skolens ordensregler/afdelingsregler om private genstande kan medføre følgende foranstaltninger:

 1. Forseelsen noteres på skolens kontor, elevens private genstand konfiskeres for resten af dagen og kan afhentes af eleven efter elevens sidste lektion, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse i samme skoleår, og forældrene er velkomne til at kontakte kontoret med henblik på en uddybning af episoden.
 2. Forseelsen noteres på skolens kontor, elevens private genstand konfiskeres for resten af dagen og kan afhentes af elevens forældre efter elevens sidste lektion, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse i samme skoleår, og forældrene orienteres af skolens kontor.
 3. Forseelsen noteres på skolens kontor, elevens private genstand konfiskeres for resten af dagen og de efterfølgende 3 skoledage, genstanden kan afhentes af elevens forældre efter elevens sidste lektion ved periodens udløb, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse i samme skoleår (hvilket kan vurderes som chikane), og forældrene orienteres skriftligt af kontoret via ForældreIntra.

Urimelig opførsel

Overtrædelse af skolens ordensregler/klassens sociale spilleregler/almindelige normer for god opførsel kan medføre følgende foranstaltninger:

 1. Forseelsen noteres på skolens kontor, eleven sendes tilbage til frikvarteret/undervisningen med det samme eller når frikvarteret/undervisningen med pågældende lærer er slut, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse, og forældrene er velkomne til at kontakte kontoret med henblik på en uddybning af episoden.
 2. Forseelsen noteres på skolens kontor, eleven skal opholde sig på skolens kontor i alle frikvarterer resten af dagen og den efterfølgende skoledag, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse, og forældrene orienteres skriftligt af kontoret via ForældreIntra.
 3. Forseelsen noteres på skolens kontor, eleven skal opholde sig på skolens kontor i alle frikvarterer resten af dagen og op til 5 efterfølgende skoledage, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse, og forældrene orienteres skriftligt af kontoret via ForældreIntra.
 4. Forseelsen noteres på skolens kontor, eleven bliver på kontoret til eleven kan afhentes af forældre, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse, og forældrene orienteres mundtligt eller skriftligt af skolens kontor.
 5. Forseelsen noteres på skolens kontor, eleven bliver på kontoret til eleven kan afhentes af forældre og kan bortvises i op til en uge, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse (hvilket kan vurderes som chikane), og forældrene orienteres mundtligt og skriftligt af kontoret pr. brev.

Mobning, chikane, trusler om vold og vold

Overtrædelse af skolens ordensregler/klassens sociale spilleregler/almindelige normer for god opførsel kan medføre følgende foranstaltninger:

 1. Forseelsen noteres på skolens kontor, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse, og forældrene orienteres skriftligt af kontoret via ForældreIntra.
 2. Forseelsen noteres på skolens kontor, eleven bortvises i op til en uge, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse, og forældrene orienteres mundtligt og skriftligt af kontoret pr. brev.
 3. Forseelsen noteres på skolens kontor, eleven overflyttes til anden klasse eller anden skole, eleven får en advarsel om konsekvensen ved gentagelse, og forældrene orienteres mundtligt og skriftligt af kontoret pr. brev.

  

Vedtaget af skolebestyrelsen den 17. november 2014.

Siden er sidst opdateret 21. august 2015