Antimobbestrategi

Folkeskoleloven § 44 stk. 2 og Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Det er forbudt at mobbe på Eggeslevmagle Skole.

Børn er i alle sammenhænge den svage part, og derfor skal de voksne beskytte dem mest muligt og forsøge at give dem trygge forhold i hjemmene og på skolen.

Når mennesker er angste, bliver deres selvværd truet, de hæmmes i deres udvikling, og deres indlæring bliver mindre. 

Hvad er mobning?

En person er mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer. Mobning er, når drillerier bliver pinefulde og afvisende.

Mobning kan være:

 • Verbal    (fx øgenavne)
 • Social     (fx blive holdt uden for)
 • Materiel  (fx få ødelagt sine ting)
 • Psykisk  (fx blive truet eller tvunget til noget)
 • Fysisk    (fx blive slået eller sparket)

Mobning er som udgangspunkt ikke en konflikt mellem to børn, men er langt mere kompliceret, hvor der foruden offer og mobber ofte også er en stor gruppe af medløbere og passive tilskuere, som spiller vigtige roller.

I forbindelse med mobning på de sociale medier, er den manglende direkte kontakt, en faktor som skal tages alvorligt. Det kan nemlig give afsenderen en følelse af, at der ikke er nogen konsekvens af vedkommendes handlinger, og at der ikke er et egentligt offer.

Hvilke tegn forekommer på skolen og i hjemmet, når et barn mobbes?

Skolen:

 • Eleven vil ikke i skole, generelt, på bestemte dage eller i bestemte timer.
 • Eleven er bange for at gå til og fra skole, eller plager om at blive kørt.
 • Eleven går en omvej til og fra skole.
 • Eleven begynder at klare sig dårligere i skolen.
 • Eleven kommer hjem med ødelagte bøger, ting eller tøj.
 • Eleven mister sine lommepenge gang på gang.

Kammerater:

 • Eleven undgår venner og andre børn.
 • Eleven bliver indelukket og holder op med fritidsinteresserne.

Adfærd:

 • Eleven beder om ekstra penge eller begynder at stjæle.
 • Eleven nægter at fortælle, hvad der er galt.
 • Eleven begynder at mobbe søskende eller forældre.
 • Eleven bliver let opfarende, irritabel, aggressiv, har vredesudbrud.
 • Eleven mister sin selvtillid.
 • Eleven græder sig i søvn eller har mareridt.

Helbred:

 • Eleven har uforklarlige sygdomme.
 • Eleven ændrer sove- eller spisevaner.
 • Eleven har ”uforklarlige ” skrammer og blå mærker.

Hvad gør skolen i tilfælde af mobning?

Handlingsplan:

 • Når det konstateres, at der foregår mobning, orienterer klasselæreren det berørte team og skolens ledelse. Teamet organiserer et skærpet tilsyn omkring de pågældende elever.
 • Forældre til de implicerede elever orienteres skriftligt om, at deres barn vil blive indkaldt til individuelle samtaler.
 • Klasselæreren tager individuelle samtaler med de implicerede elever. I den forbindelse er rækkefølgen vigtig, da der startes med mobbeofret, hvorefter der tales med den, der bestemmer mindst af mobberne.
 • Efterfølgende orienterer klasselæreren forældrene om eventuelle beslutninger.
 • Medløberne bearbejdes.
 • Formålet er at bryde et dårligt mønster, forhindre yderligere mobning og beskytte offeret.
 • Ved fortsatte overgreb følges principper for anvendelse af foranstaltninger jf. Folkeskoleloven § 44 stk. 2 og Undervisningsministeriets bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen.

Hvordan forebygges mobning?

Lærerteamet:

 • Gennemgår skolens antimobbestrategi.
 • Skaffer sig viden om mobning og får eventuelt vejledning af resursecenteret.
 • Markerer klar og tydelig stillingtagen mod mobning overfor eleverne.
 • Informerer forældre om klassens/skolens antimobbestrategi med brev/på møder i forældrerådet og/eller på forældremøder.
 • Orienterer forældrene om, hvem de skal henvende sig til, hvis de får mistanke om, at der foregår mobning.
 • Viser forældrene, hvor vigtigt samarbejde mellem skolen og hjemmet er.

Klassen:

 • Markerer alles ansvar for trivslen i gruppen.
 • Opstiller klasseregler mod mobning.
 • Udfører positive fælles-aktiviteter.
 • Kører en kontinuerlig dialog om kammeratskabsforhold.
 • Tager stilling til visse moralske og etiske spørgsmål omkring mobning.
 • Søger at forstærke den sociale status hos den elev, der har risiko for at blive mobbet.
 • Arbejder med film, tekster og rollespil mv., der belyser problemet.

Forældrene/forældrerådet:

 • Skal kende skolens antimobbestrategi, ordensregler, værdiregelsæt og principper for anvendelse af foranstaltninger.
 • Orienterer klasselæreren/skolen, hvis der er mistanke om mobning.
 • Slår fast, at blot en mistanke om, at mobning forekommer, er grund nok til, at hjemmet og skolen kontakter hinanden.

Elevrådet:

 • Skal kende skolens antimobbestrategi, ordensregler, værdiregelsæt og principper for anvendelse af foranstaltninger.
 • Er opmærksomme på, om der foregår mobning.

Skolebestyrelsen:

 • Formidler information om skolens antimobbestrategi, ordensregler, værdiregelsæt og principper for anvendelse af foranstaltninger til skolens forældre.
 • Betoner vigtigheden af samarbejdet mellem skole og hjem, også når det drejer sig om mobning.
 • Arrangerer eventuelt foredrag etc. om mobning.

Skolens ledelse:

 • Har det overordnede ansvar for at mobning stoppes.
 • Tager sig af henvendelser, hvis der finder anden form for mobning sted end nævnt i denne fil.

Hvordan trives eleverne?

Skolen gennemfører hvert skoleår en trivselsundersøgelse blandt alle skolens elever. Undersøgelsens resultater og opfølgning formidles til klassens elever, klassens forældre, og skolens samlede resultat forelægges skolebestyrelsen.

Vedtaget af skolebestyrelsen den 12. december 2016.

Siden er sidst opdateret 3. marts 2022